Warunki techniczne użytkowania obiektów mieszkalnych

Dom powszechnie kojarzy nam się z bezpieczeństwem. Żeby jednak nasze lokum faktycznie było tak bezpieczny, jak tego od niego oczekujemy, musi spełniać on spełniać wiele wymogów – opisane są one w Rozporządzeniu Ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych. Co mówią nam zawarte w nich przepisy?

Warunki techniczne użytkowania obiektów mieszkalnych – co to takiego?

Warunkami technicznymi użytkowania obiektów mieszkalnych nazywa się zbiór przepisów, których celem jest określenie warunków, jakie budynki muszą spełniać, by zapewnić między innymi utrzymanie stanu technicznego zapewniającego bezpieczeństwo ludzi i mienia, ochronę zdrowia i życia w pomieszczeniach, dostęp do mediów takich jak woda, gaz, energia elektryczna, bezpieczeństwo sanitarne, ochronę przeciwpożarową oraz estetykę budynków i ich najbliższego otoczenia – wyjaśnia przedstawiciel firmy Megam.

Kontrole budynków

Jednym z kluczowym działań zmierzających do stworzenia prawidłowych warunków użytkowania obiektów mieszkalnych, są przeprowadzane w sezonie wiosennym okresowe kontrole. Każda tego typu kontrola powinna być poprzedzona sprawdzeniem protokołów z poprzednich kontroli, prac remontowych wykonanych od poprzednich kontroli, a także zgłoszeń użytkowników dotyczących usterek, wad i zniszczeń. Po zakończeniu kontroli osoba ją wykonująca sama powinna wykonać protokół, w którym opisany zostanie stan techniczny budynku, rozmiary zużycia jego elementów, zakres wykonanych robót remontowych etc. Kontroli podlegają elementy budynku, które w toku eksploatacji bądź pod wpływem warunków atmosferycznych mogą ulec uszkodzeniu i których uszkodzenie stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa osób, budynku oraz środowiska. Szczególną uwagę poświęca się kontroli takich elementów jak pokrycia dachowe, elementy ścian, instalacji CO, urządzeń przeciwpożarowych i innych.

Użytkowanie lokali

Rozdziały od 5 do 16 rozporządzenia szczegółowo opisują warunki użytkowania lokali budynku oraz wszystkich znajdujących się w ich obrębie instalacji: elektrycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej, centralnego ogrzewania oraz innych. Stwierdzają one między innymi, że wszystkie instalacje budynków powinny być użytkowane zgodnie ze swym przeznaczeniem oraz z założeniami projektowymi i instrukcjami obsługi. Ponadto wskazują one kto ponosi odpowiedzialność za pojawiające się w obrębie instalacji usterki i wady oraz jakie kroki powinno podejmować się w celu ich usunięcia.

2020-03-14 11:55

Inne artykuły