Przepisy dotyczące wywozu odpadów budowalnych

Wszelkie pozostałości po pracach budowlanych lub wytworzone w tym procesie substancje nazywamy odpadami budowlanymi - jako takie powinny one zostać zagospodarowane zgodnie z przepisami znajdującymi się w Ustawie o odpadach. O czym warto pamiętać w tej kwestii?

Kto jest właścicielem odpadów budowlanych?

Należy odróżnić dwa terminy: wytwórca odpadów oraz właściciel odpadów.
-Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 22 wspomnianej ustawy wytwórcą jest każdy podmiot, który świadczy konkretną usługę budowlaną, w wyniku której wytwarzane są odpady – wyjaśnia przedstawiciel firmy SAWO Recycling.
Wyjątkiem są sytuacje, w których umowa między wykonawcą a inwestorem stwierdza, że to właśnie inwestor jest uznawany za wytwórcę. Jeśli umowa niczego takiego nie stwierdza, zaś wykonawca usługi nie ma na terenie danego powiatu prawa do wytwarzania odpadów, przed rozpoczęciem robót powinien on dopełnić odpowiednich obowiązków określonych w ustawie na taką okoliczność. Za właściciela uznaje się domyślnie podmiot, do którego należy nieruchomość, na terenie której znajdują się odpady budowlane lub podmioty odpowiedzialne za ich odzysk i utylizację. Za właściciela nie jest uznawany podmiot, dokonujący transportu odpadów.

Obowiązki wytwórcy odpadów

Zgodnie z zasadami wyrażony w art. 5 ustawy o odpadach, ich wytwórca powinien tak zaplanować i prowadzić swoje działania, aby:

  • Minimalizować ilość wytwarzanych odpadów oraz ich negatywny wpływ na środowisko naturalne na każdym etapie prac oraz po ich zakończeniu – cel ten uzyskuje się przez stosowanie sprawdzonych sposobów produkcji oraz wykorzystywanie odpowiednich surowców i materiałów, sprzyjających utrzymaniu wytwarzania odpadów na niskim poziomie i nie stwarzających zagrożenia dla środowiska
  • Zadbać o zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk odpadów
  • Zadbać o zgodny z zasadami ochrony środowiska sposób utylizacji odpadów

Jeśli odzysk odpadów jest niemożliwy z przyczyn technologicznych lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, wytwórca ma obowiązek zapewnić ich utylizację na miejscu, zachowując przy tym zasady ochrony środowiska.

Ewidencja odpadów

Wytwórca i właściciel odpadów budowlanych mają obowiązek prowadzenia szczegółowej ewidencji wytworzonych w czasie budowy odpadów – powinna one być sporządzona zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów oraz listów odpadów o charakterze niebezpiecznym. W przypadku wytwórców odpadów powinna ona obejmować miejsce przeznaczenia odpadów, zaś w przypadku podmiotów odpowiedzialnych za ich odzysk i utylizację – sposoby zagospodarowania odpadów.

2017-07-05 09:53

Inne artykuły