Opinia geotechniczna. Kiedy należy ją sporządzić?

Wznoszenie fundamentów, ścian i dachu to w rzeczywistości jeden z końcowych etapów realizacji inwestycji budowlanej. Właściwa budowa poprzedzona jest bowiem pracami badawczymi i projektowymi, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wznoszonego budynku. Istotne znaczenie ma tu sporządzenie niezbędnej dokumentacji, w tym opinii geotechnicznej. Co należy wiedzieć na jej temat?

Co powinna zawierać opinia geotechniczna?

Pierwszym krokiem realizacji inwestycji budowlanej nie jest wbrew pozorom zaprojektowanie budynku, a przeprowadzenie analiz i zgromadzenie niezbędnej dokumentacji, w oparciu o którą zostanie opracowany projekt budowlany. Aby bowiem wiedzieć, co i w jaki sposób może być posadowione w danym miejscu, trzeba dokładnie przebadać dostępny tam grunt, a w szczególności jego nośność. Poszczególne właściwości podłoża stwierdza się na podstawie następujących badań:

  • Odwierty – należą do podstawowych badań geotechnicznych, na których podstawie można zidentyfikować typ podłoża, a także wskazać poziom występowania wód gruntowych.
  • Sondowania – rodzaj badań wykonywanych w celu zbadania m.in. konsystencji, zagęszczenia i wytrzymałości gruntu na różne czynniki.
  • Badania laboratoryjne – poddaje się im pobrane w terenie próbki gruntu w celu dokonania uzupełniającej analizy właściwości geotechnicznych podłoża, w tym wskaźnika zagęszczenia.

Powyższe badania pozwalają prześledzić układ warstw gruntu i ocenić jego przydatność oraz możliwości posadowienia na nim obiektów budowlanych. Wyniki analizy przedstawiane są w formie dokumentacji obejmującej część tekstową zawierającą charakterystykę geotechniczną danego terenu oraz część graficzną z mapami i przekrojami geotechnicznymi. Warto przy tym zaznaczyć, że opinia geotechniczna może zostać sporządzona jedynie przez specjalistów z uprawnieniami geologicznymi, którzy działają np. w ramach ogólnopolskiej sieci laboratoriów badawczych, jaką jest Grupa BARG.

Kiedy potrzebna będzie opinia geotechniczna?

Zgodnie z polskim prawem konieczność uzyskania opinii geotechnicznej zachodzi zawsze, gdy chcemy uzyskać pozwolenie na budowę. Dotyczy to zarówno budowy domów jednorodzinnych, jak i innych obiektów budowlanych, bez względu na kategorię geotechniczną. Kategoria ta  ma jednak znaczenie dla ustalania zakresu przeprowadzanych badań geotechnicznych. O ile w przypadku pierwszej grupy obejmującej stosunkowo łatwe warunki gruntowe, w których stawia się proste budynki, np. domu jednorodzinne, wystarczą tradycyjne wiercenia i sondowania, to już kolejne kategorie przyznawane w przypadku bardziej złożonych warunków gruntowych i skomplikowanych konstrukcji, takich jak głębokie wykopy, tunele czy filary, konieczne będą bardziej zaawansowane badania. Nie warto jednak traktować sporządzenia opinii geotechnicznej jako zwykłej formalności. Analiza ta leży bowiem w interesie inwestora, który dzięki przygotowanej opinii będzie mógł dobrać ekonomiczne, a jednocześnie bezpieczne rozwiązania, co ma istotne znaczenie dla optymalizacji kosztów nie tylko samej budowy, ale i późniejszego użytkowania budynku. Pamiętajmy bowiem, że ewentualne wystąpienie wad konstrukcyjnych czy materiałowych, np. w przypadku źle dobranych do podłoża fundamentów, może skutkować osiadaniem bądź pękaniem ścian, a to z kolei wiąże się z dużymi stratami finansowymi dla inwestora.

2020-03-08 11:58

Inne artykuły