Materiał Partnera

Do czego mogą się przydać sprawozdania finansowe?

Do czego mogą się przydać sprawozdania finansowe?

Sprawozdanie finansowe jest dokumentem zawierającym kluczowe informacje o stanie danego przedsiębiorstwa. Musi być dla czytelników klarowne, jasne i przejrzyste. Sytuacja na rynku gospodarczym jest bardzo dynamiczna i dochodzi do wielu skomplikowanych transakcji między firmami. Na podstawie sprawozdania podejmowany jest szereg decyzji. Co należy wiedzieć o sprawozdaniach finansowych i do czego w praktyce może być ono przydatne?

Czym jest sprawozdanie finansowe i co powinno się w nim znaleźć?

Celem sprawozdania jest dostarczenie użytecznych informacji o stanie finansowym danej firmy. Jest to dokument, w którym znajdziemy uporządkowaną sytuację finansową danej firmy oraz jej wyniki.  Powinien być tak skonstruowany, aby wszelkie informacje nie pozostawiały żadnych wątpliwości. Ponieważ sprawozdanie służy podmiotom spoza przedsiębiorstwa, którego ono dotyczy, musi być ono użyteczne i wiarygodne – a to określają regulacje prawne. W naszym kraju sprawozdania sporządza się w języku polskim (oraz polskiej walucie), biorąc pod uwagę Ustawę o rachunkowości bądź Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Wykonują je biura księgowe, takie jak Biuro Doradztwa Podatkowego Lidia Sarnecka. W dniu 1.10.2018 wprowadzono sporządzanie sprawozdania w postaci elektronicznej, co wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. Sprawozdanie składa się z: wprowadzenia, rachunku zysków i strat, bilansu, zestawienia zmian w funduszu własnym, rachunku przepływów pieniężnych oraz dodatkowych informacji i objaśnień.

Musi ono spełniać warunki formalne. Należą do nich: umieszczenie w nagłówku nazwy i adresu przedsiębiorstwa, okresu, którego dotyczą przedstawione w dokumencie dane, określenie czy dotyczy on jednostki gospodarczej, czy grupy kapitałowej, określenie waluty, poziomu zaokrągleń, załączenie tabeli statystycznych, podanie daty sporządzenia dokumentu oraz podpisanie sprawozdania przez osobę odpowiedzialną za sporządzenie dokumentu.

Do czego potrzebne jest sprawozdanie finansowe?

Ponieważ sprawozdanie finansowe stanowi podstawowe źródło informacji o stanie danej firmy, na podstawie tego dokumentu inne podmioty mogą dokonywać gospodarczych decyzji. Mogą to być obecni lub potencjalni inwestorzy czy wierzyciele. Ostatnie lata to duży rozwój w gospodarce – przedsiębiorstwa funkcjonują zgoła inaczej, pojawiają się nowe formy pozyskiwania finansowania czy powstały i powstają złożone struktury kapitałowe. Sprawozdanie finansowe pozwala na szybką analizę danych przedsiębiorstwa i stanowi narzędzie porządkujące informacje finansowe. Skorzystać z niego mogą inwestorzy i doradcy, wierzyciele podczas podejmowania decyzji o udzielaniu kredytów, samorządy i agendy rządowe (do oceny zgodności działań z prawem danego przedsiębiorstwa) czy konkurencyjne podmioty – do oceny mocnych i słabych stron.

Dziękujemy za ocenę artykułu

Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy

Pliki cookies (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Dowiedz się więcej Akceptuję