Zasady ochrony środowiska

Ideą dynamicznie postępującego rozwoju cywilizacyjnego jest ciągła poprawa jakości życia człowieka. Niestety, nierzadko zdarza się, że to, co przydatne w życiu ludzi, generuje negatywne skutki dla przyrody. Aby zachować bezpieczną i zdrową równowagę, należy przestrzegać zasad ochrony środowiska.

Rozwój cywilizacyjny a środowisko

Na przestrzeni dziejów człowiek uczył się wykorzystywać dobra przyrody i przystosowywać otoczenie  do swoich potrzeb – opowiada nasz rozmówca z firmy GEOTECH. Bardzo długo sięganie po zasoby naturalne i ingerencja w środowisko odbywały się beztrosko.

Dziś mamy świadomość negatywnego wpływu zbyt drastycznych zmian nawet na zdrowie człowieka, a przede wszystkim ograniczonych, często nieodnawialnych zasobów naturalnych, dlatego szanujemy je i poszukujemy metod, dzięki którym możliwe jest zachowanie bezcennej równowagi w ekosystemie.

Ochrona środowiska w prawie unijnym

Ochrona środowiska jest zagadnieniem na tyle istotnym, że poświęcono jej odrębny rozdział prawa. W związku z przynależnością polski do UE, również w tym zakresie obowiązują nas zasady opisane w TFUE. Traktat wymienia 5 podstawowych zasad ochrony środowiska.

Zasada wysokiego poziomu ochrony

Przestrzeganie tej zasady ma na celu zapewnienie najwyższego poziomu ochrony środowiska, z uwzględnieniem indywidualnych warunków danego regionu. Oznacza to konieczność tworzenia i przestrzegania reguł szczegółowych ochrony przyrody dla każdego obszaru UE.

Zasada ostrożności

Zgodnie z tą zasadą, każda instytucja planująca określone działania (np. inwestycje budowlane, planowane sposoby utylizacji odpadów poprodukcyjnych itd.), musi udowodnić, że nie stanowią one zagrożenia dla środowiska naturalnego. W sytuacji, gdy nie może tego udowodnić, musi podjąć odpowiednie działania w celu ochrony środowiska.

Zasada prewencji

Łączy się ze wspomnianą wyżej zasadą ostrożności. Zgodnie z tą zasadą każde działanie musi być poprzedzone analizą ewentualnych skutków dla środowiska i przygotowaniem odpowiednich działań zapobiegawczych – wyjaśnia ekspert z przedsiębiorstwa GEOTECH.

Zasadna naprawiania szkód przede wszystkim u źródła

To bardzo ważna reguła, zgodnie z którą wszystkie szkody w środowisku powinny być eliminowane jak najwcześniej. Stosowana jest przede wszystkim w odniesieniu do ochrony przed zanieczyszczeniami wód i powietrza.

Zasada „zanieczyszczający płaci”

Ostatnia z zasad służy dyscyplinowaniu osób przyczyniających się do powstawania szkód w środowisko, np. przez niestosowanie się do wcześniejszych zasad. Mówiąc najprościej, nakłada ona na sprawcę powstałych szkód środowiska odpowiedzialność finansową za ich naprawienie.

2016-12-26 19:59

Inne artykuły