Uprawnienia i obowiązki inspektora nadzoru budowlanego

Inspektor nadzoru budowlanego podczas realizacji budowy pełni równie istotną rolę co inwestor, projektant czy kierownik budowy. Do jego zadań należy przede wszystkim kontrola prowadzonych prac oraz udział w próbach i odbiorach technicznych. Jest on odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnych z prawem i sztuką budowlaną, a nie za spełnienie wymagań właściciela.

Wymagane uprawnienia

Inspektorem nadzoru budowlanego może zostać osoba, która posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Ponadto musi ona należeć do centralnego rejestru osób z uprawnieniami budowalnymi, który prowadzi Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Inspektor posiada wykształcenie techniczne i praktykę zawodową pokrywającą się z rodzajem i stopniem skomplikowania wykonywanych prac. Musi także posiadać wiedzę z zakresu polskiego prawa budowlanego. Ekspert z firmy Akint w Warszawie dodaje:

Inspektor może być powołany z woli inwestora lub ustanowiony obligatoryjnie. Dzieje się tak w przypadku budynków użyteczności publicznej, podczas prac wyjątkowo skomplikowanych albo takich, które mogą mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Zakres obowiązków

Obowiązkiem inspektora na terenie budowy jest kontrola przeprowadzanych prac. Sprawdza się je w oparciu o projekt budowlany, pozwolenie na budowę, zgodność z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawnymi. Ponadto inspektor jest odpowiedzialny za jakość materiałów budowlanych. Do jego zadań należy także branie udziału w próbach i odbiorach technicznych wszystkich instalacji oraz robót. Jego obowiązki uwzględniają również przekazywanie gotowych obiektów do użytku. Inspektor nadzoru budowlanego potwierdza wykonanie prac, uczestniczy przy usuwaniu ewentualnych wad i kontroluje rozliczenia budowy.

Prawa i obowiązki

Inspektor ma prawo wydawać polecenia kierownikowi budowy, jednak wszystkie tego typu działania muszą być wpisywane do dziennika budowy. Zazwyczaj dotyczy to zagrożeń, nieprawidłowości, przedstawiania ekspertyz na temat prac lub okazania dowodów dopuszczenia do stosowania wyrobów i urządzeń technicznych. Kierownik budowy na polecenie inspektora wprowadza poprawki lub wstrzymuje prace, jeśli są one niezgodne z projektem lub pozwoleniem na budowę. Natomiast w przypadku, gdy odebrane przez inwestora prace nie będą spełniać określonych wymogów, inwestor może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Wtedy musi wykazać, że odbiór prac był staranny, a wszelkie zdarzenia, które wystąpiły, były niezależne od jego decyzji.

2019-02-22 09:01

Inne artykuły