Udzielanie pełnomocnictwa

Pełnomocnictwo jest czynnością prawną, która upoważnia mocodawcę do wyznaczenia innej osoby do działania w jego imieniu. Wszelkie szczegóły dotyczące procesu udzielania pełnomocnictwa i jego warunki są określone w kodeksie cywilnym.

Kto może zostać pełnomocnikiem?

Lista osób, które mogą zostać pełnomocnikami jest bardzo długa. Przede wszystkim musi to być osoba, która ma przynajmniej ograniczoną zdolność do pełnienia czynności prawnych. Na swojego pełnomocnika możemy wybrać adwokata lub radcę prawnego, ale także kogoś z naszych współpracowników lub bliskich i krewnych.

Rodzaje pełnomocnictw

Wyróżnia się trzy typy pełnomocnictw: ogólne, rodzajowe (gatunkowe) oraz szczególne. Udzielenie każdego z nich wiąże się z zawarciem pisemnej umowy, w przeciwnym razie jest ono nieważne. Pierwsze z nich – pełnomocnictwo ogólne – dotyczy tylko prawa do wykonywania czynności zwykłego zarządu, czyli np. do pobierania czynszu w imieniu mocodawcy. Drugie – rodzajowe, zwane także gatunkowym – dotyczy upoważnienia do występowania w imieniu mocodawcy tylko w określonych kategoriach czynności prawnych, np. wyłącznie do sprzedawania nieruchomości. Jeśli chodzi natomiast o pełnomocnictwo szczególne – ten rodzaj jest wykorzystywany we wszystkich typach czynności prawnych, które niekoniecznie muszą mieć osobisty charakter.

Udzielanie pełnomocnictwa

Udzielenie drugiej osobie pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej. W tym celu składa się specjalne oświadczenie woli, w treści którego wyraża się zgodę na występowanie danej osoby w swoim imieniu. Pełnomocnictwo musi zostać osobiście wręczone pełnomocnikowi, nie wystarczy publiczne ogłoszenie bądź przekazanie informacji przez osobę trzecią. Pełnomocnicy zawsze działają bezpośrednio w imieniu mocodawcy, dlatego ważne jest, aby czynności prawne, jakie im powierzamy do wykonania w naszym imieniu, były bardzo dokładnie określone w oświadczeniu woli.

Rady eksperta

Pamiętajmy, że istnieją różne typy pełnomocnictwa. Jeśli upoważniamy kogoś do wykonania czynności o mniejszej randze, np. do udzielenia pożyczki w wysokości 600 zł, wystarczy spisanie oświadczenia woli, ale jeżeli np. powierzamy komuś sprzedaż nieruchomości, tego typu upoważnienia wymagają już spisania pełnomocnictwa w obecności notariusza. Moim zdaniem najlepszą formą jest pełnomocnictwo szczególne, w którym możemy szczegółowo określić rodzaj umowy, termin jego wykonania oraz ewentualne wynagrodzenie – powiedział Piotr Danek, adwokat prowadzący własną kancelarię w Tarnowie.  

2016-12-26 17:35

Inne artykuły