Pielęgniarka i położna. Podobieństwa i różnice między zawodami

Zawody pielęgniarki i położnej, choć w potocznym rozumowaniu bywają ze sobą utożsamiane, w istocie różnią się dość znacząco. Każdy z nich stanowi samodzielną profesję z grupy specjalistów do spraw zdrowia, wymagającą odpowiedniego wykształcenia oraz przeszkolenia. Jakie uprawnienia posiada pielęgniarka, a jakie położna? Czym różnią się oba te zawody? Odpowiedzi prezentujemy w artykule. Serdecznie zapraszamy do lektury.

Zawód pielęgniarki w Polsce

Pielęgniarka to osoba z kwalifikacjami zawodowymi, uprawniona do sprawowania opieki medycznej nad pacjentami w zakresie podstawowej, codziennej pielęgnacji. Obejmuje ona m.in. bieżącą kontrolę stanu zdrowia, podawanie leków, wykonywanie iniekcji oraz wlewów dożylnych. Pielęgniarka asystuje też lekarzowi podczas zabiegów i operacji, realizuje zalecenia lekarskie w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji, a także zajmuje się szeroko pojętą edukacją zdrowotną i promocją zdrowia. W chwili obecnej, aby wykonywać zawód pielęgniarki należy ukończyć studia pielęgniarskie pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia (licencjat/magister pielęgniarstwa; doktor nauk o zdrowiu), z dyplomem otrzymanym na wydziałach zdrowia publicznego bądź pielęgniarstwa i położnictwa uczelni medycznych.

Kwalifikacje zawodowe położnej

Zawód położnej – w odróżnieniu od zawodu pielęgniarki – posiada nieco bardziej ścisły zakres specjalizacji, koncentrując się na opiece nad kobietą na każdym etapie jej życia, zwłaszcza w newralgicznym okresie ciąży. Do kompetencji położnej należy m.in. rozpoznawanie ciąży, kierowanie na badania konieczne do wczesnego rozpoznania ciąży podwyższonego ryzyka, monitorowanie płodu, opieka nad kobietą ciężarną, prowadzenie fizjologicznego porodu i połogu oraz badania i opieka nad noworodkiem. Położne dysponują szeroką wiedzą w zakresie edukacji zdrowotnej kobiet i ich rodzin, profilaktyki chorób kobiecych oraz patologii położniczych. Wykwalifikowana położna ma też prawo do samodzielnego udzielania określonych świadczeń zapobiegawczych, diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, np. w ramach prywatnej działalności. Aby zyskać uprawnienia do pracy w zawodzie, należy zdobyć tytuł licencjata położnictwa. Dalsze kształcenie można kontynuować na studiach magisterskich, specjalnych kursach bądź szkoleniach medycznych.

Dlaczego warto znać różnicę?

Znajomość różnic między zawodem pielęgniarki i położnej jest istotna szczególnie dla osób planujących którąś z wymienionych ścieżek kariery. Szczegółowe zasady i warunki wykonywania obu profesji reguluje ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej. Należy mieć świadomość, że mimo pewnych podobieństw, oba zawody są traktowane odrębnie. Zyskanie uprawnień w jednym z nich nie oznacza, że możemy wykonywać obowiązki wchodzące w zakres tego drugiego. Co więcej, położna która podpisała umowę o pracę na stanowisku pielęgniarki, nie posiadając wymaganych kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki, podlega odpowiedzialności karnej, podobnie jak pracodawca, który ja zatrudnił. Oczywiście posiadanie wykształcenia położniczego nie zamyka ścieżki kariery w zawodzie pielęgniarki (i na odwrót). Konieczne okaże się zdobycie uprawnień zawodowych, przebycie wymaganych kursów i szkoleń. W nabyciu wiedzy i umiejętności pomagają placówki oferujące profesjonalne szkolenia medyczne. Takie usługi świadczy m.in. KORA MEDICA Sp. z o.o. przy ul. Inżynierskiej w Gdyni. Więcej o metodach kształcenia pielęgniarek i położnych można przeczytać na stronie firmy.
2018-03-08 18:28

Inne artykuły