Jakie uprawnienia posiada notariusz?

Zawód notariusz kojarzy nam się powszechnie z aktami notarialnymi – skojarzenie jest jak najbardziej słuszne, gdyż jedynie notariusze są uprawnieni do sporządzania tego rodzaju dokumentów. Jednak ich uprawnienia nie ograniczają się jedynie do tego.

Kim jest notariusz?

Notariuszem nazywamy prawnika, który uzyskał od ministra sprawiedliwości uprawnienia do wykonywania czynności notarialnych. Niegdyś osoby sprawujące tę funkcję nazywano rejentami – termin „rejent” z kolei wywodził się od „regenta”, oznaczającego osobę sprawującą władzę w momencie, gdy monarcha nie mógł pełnić swoich obowiązków osobiście. Aktem prawnym, który reguluje szczególne uprawnienia i obowiązki notariuszy jest Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie. Notariusz jest osobą zaufania publicznego, w swoich działaniach powinien on kierować się wyłącznie obowiązującymi przepisami, zachować absolutną bezstronność i dochowywać tajemnicy zawodowej.

Uprawnienia notariusza

Głównym zadaniem notariusza jest sporządzanie aktu notarialnego, czyli dokumentu potwierdzającego dokonanie przez daną osobę danej czynności prawnej. Sporządzenie aktu notarialnego jest wymagane przepisami w określonych sytuacjach, np. w przypadku przekazania praw własności do nieruchomości, może jednak być również sporządzany w sytuacjach, kiedy taka jest wola stron. Sporządzanie aktów notarialnych nie jest jedynym uprawnieniem notariusza. Do pozostałych należą między innymi:

  • Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia
  • Sporządzanie testamentów
  • Sporządzanie poświadczeń
  • Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów
  • Spisywanie protokołów
  • Przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych zawartych na nośnikach pamięci
  • Sporządzanie projektów aktów, oświadczeń oraz innych dokumentów

Należy pamiętać, że notariusz ma prawo odmówić wykonania danej czynności – podstawą do odmowy jest sprzeczność czynności z prawem lub jeśli zachodzi uzasadniona wątpliwość, że zgłaszającego się do niego strona nie jest uprawniona do podejmowania danej czynności prawnej.

Wiele spośród wymienionych wyżej czynności notarialnych można dokonać w Kancelarii Notarialnej notariusza Łukasza Chwiałkowskiego.

2017-01-09 16:38

Inne artykuły