Jakie pomiary geodezyjne wykonuje się pod budowę domów?

Dom musi zostać zbudowany zgodnie z projektem budowlanym, który dołączyliśmy do wniosku o pozwolenie na budowę. Żeby to zapewnić, konieczne jest wytyczenie przyszłego budynku w terenie przez geodetę. Jakie wykonuje się pomiary geodezyjne pod budowę domu?

Wytyczenie budynku

Zanim rozpoczniemy budowę, wynajęty geodeta musi wytyczyć miejsce wykonania prac, zgodnie z projektem zagospodarowania działki. Wytyczenie ma na celu wskazanie ekipie budowlanej, gdzie dokładnie rozpocząć przygotowanie wykopów pod fundamenty. Dom wytycza się przy pomocy palików wbijanych w ziemię, na rogach przyszłej konstrukcji. Prawidłowe wytyczenie potwierdzane jest wpisem geodety do dziennika budowy.

Kolejnym krokiem, po wykonaniu wykopów, jest wytyczenie ław fundamentowych. Geodeta wyznacza wówczas tzw. punkty wysokościowe określające poziom posadowienia ław i posadzki parteru. Po przeprowadzeni pomiarów, również są one wpisywane do dziennika budowy.

Fundament

Podczas budowania fundamentów również należy sprawdzić czy mają określoną głębokość, szerokość i wysokość – ich odpowiednie wykonanie potwierdza kierownik budowy kolejnym wpisem do dziennika budowy.

Linia zabudowy

Gdy fundament jest już gotowy, kolejne pomiary i wytyczenia geodezyjne wykonuje się dla zabudowy ścian. Jest to tzw. wytyczenie linii zabudowy. Po jego przeprowadzaniu, do pracy mogą przestąpić murarze wznoszący ściany budynku.

Po zakończeniu budowy przeprowadza się jeszcze dodatkowe pomiary geodezyjne w ramach inwentaryzacji powykonawczej. Ma ona na celu ostateczne sprawdzenie, czy wykonanie budynku i przyłączy jest zgodne z projektem. Po przeprowadzeniu pomiarów, nakłada się je na mapy zasobu geodezyjnego o sporządza stosowne mapy, niezbędne do przekazania budynku do użytku.

Jak przeprowadza się pomiary geodezyjne?

Jak dodaje nasz rozmówca z przedsiębiorstwa geodezyjnego GeoxDo wykonania pomiarów geodezyjnych stosuje się przede wszystkim dwa rodzaje urządzeń: niwelator i teodolit. Za pomocą niwelatora, geodeta mierzy wysokość różnic między punktami znajdującymi się w terenie, posiłkując się łatami geodezyjnymi ustawionymi na pikietach. Odczytana różnica pozwala określić różnicę wysokości pomiędzy punktami terenowymi. Teodolit pozwala natomiast wykonać pomiar kątów poziomych i pionowych. Teodolity mogą być optyczne lub elektroniczne.

2017-09-12 17:43

Inne artykuły