Jak często należy wykonywać okresowe przeglądy budynków?

Stan techniczny budynków musi być regularnie kontrolowany, a za brak wymaganych badań okresowych grozi wysoka kara. Jak często należy przeprowadzać badania budynku? Co podlega kontroli w trakcie badań okresowych?

Obowiązek wykonania przeglądów budowlanych wynika z Ustawy Prawo Budowlane. Mają one na celu ocenę stanu technicznego budynków i zapewnienie bezpieczeństwa ich użytkownikom. Przeglądy budynków, w zależności od rodzaju przeglądu, są wykonywane z częstotliwością półroczną, roczną i 5-letnią. Poza przeglądami okresowymi, administrator albo właściciel powinien również przeprowadzać przeglądy doraźne, w przypadku wystąpienia niebezpiecznych czynników zewnętrznych oddziałujących na obiekt (wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, powodzie itp.)

Przeglądy roczne

Przeglądy roczne polegają na kontroli stanu technicznego budynku, jego elementów i instalacji narażonych na szkodliwy wpływ czynników atmosferycznych i czynników wynikających z eksploatacji budynku. W trakcie kontroli rocznej sprawdzane są m.in.: instalacje służące ochronie środowiska, instalacje gazowe, instalacje przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), a także ogólny stan techniczny budynków.

Przeglądy półroczne

Obejmują swoim zakresem to samo co przeglądy roczne, jednak dotyczą wyłącznie dwóch rodzajów budynków.

  • Budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2.
  • Budynki o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2.

Przeglądy 5-letnie

Raz na pięć lat należy przeprowadzić gruntowną kontrolę obiektu budowlanego, sprawdzającą nie tylko jego stan techniczny, ale także przydatność do użytkowania i estetykę i otoczenie. W trakcie przeglądu 5-letniego kontroli podlega również instalacja elektryczna i piorunochronna.

Przy kontroli 5-letniej szczegółowej kontroli stanu technicznego podlegają następujące instalacje i elementy:

  • instalacja C.O. i ciepłej wody użytkowej,
  • instalacja kanalizacyjna odprowadzająca ścieki,
  • przejścia przyłączy instalacyjnych przez ściany budynku,
  • elementy odwodnieni i obróbki blacharskiej,
  • pokrycia dachowe,
  • urządzenia zamocowane na ścianach i dachu,
  • oraz zewnętrzne warstwy przegród (warstwa fakturowa) i elementów ścian zewnętrznych (attyki, filary i gzymsy), a także balustrady, loggie i balkony.

Co jeśli termin przeglądów się zbiegnie?

Jak wyjaśnia nasz rozmówca z Biura Projektów SZACHMATJeśli właściciel ma obowiązek dokonywać przeglądów półrocznych, jest wówczas zwolniony z przeglądów rocznych, ponieważ ich zakres pokrywa się. Natomiast w przypadku przeglądu 5-letniego, w roku jego realizacji, właściciel lub zarządca zwolniony jest z obowiązku kontroli rocznej.

2017-09-12 17:49

Inne artykuły