Historia Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Warszawie

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Warszawie zostało powołane oficjalnie pod obowiązującą nazwą w roku 1976, jednak historia tej placówki oświatowej jest znacznie dłuższa. Faktyczne początki jej działalności datuje się już na połowę lat 50. XX wieku.

Dokładnie w 1950 roku powołano w Warszawie III Korespondencyjne Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych z siedzibą przy ul. Klonowej 18 – opowiada nasz rozmówca ze stołecznego Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1.

Lata 1950-1975

Wkrótce po założeniu szkoła zmieniła swoją nazwę na III Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących Zaoczne.  W pierwszym 25-leciu działania liceum ukończyło ponad 5 tys. słuchaczy, którzy uczyli się w systemie 4-letnim lub w zespołach przedmiotowych 3-letnich.

W owych czasach liceum utrzymywało współpracę z dużymi zakładami pracy i organizowało klasy przede wszystkim dla pracowników Rad Narodowych, służby zdrowia oraz PRiT. Organizowano tu też klasy dla czynnych sportowców, w tym kadr olimpijskich – do szkoły tej zawsze uczęszczali najlepsi.

Przełomowe lata 1975/1976

W 1975, w wyniku starań szkoły, placówka otrzymała nowy budynek przy ulicy  Noakowskiego 6. Przygotowanie i wyposażenie nowego gmachu przebiegło błyskawicznie, zajęło zaledwie 3 miesiące. Pod koniec października gmach oficjalnie oddano do użytku nauczycieli i uczniów.

2 kwietnia 1976 roku, na mocy zarządzenia Kuratorium Oświaty i Wychowania, placówkę przekształcono w zespół szkół pod nazwą Centrum Kształcenia Ustawicznego, zaś 20 maja następnego roku otrzymała nową nazwę – Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1, pod którą funkcjonuje do dzisiaj.

Lata 80. i 90. XX wieku

Początkowo CKU nr 1 obejmowało LO dla Pracujących Zaoczne, Liceum Ekonomiczne dla Pracujących nr 1, Średnie Studium Zawodowe nr 1 oraz nieszkolne placówki kształcenia ustawicznego. W latach 80. i 90. Liczba oddziałów szkolnych wzrosła, przez przyłączenie do CKU nr 1 Liceum Ekonomiczne Zaoczne nr 2 oraz Policealne Studium Zawodowe.

Szkoła XXI wieku

Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 1 w Warszawie w dalszym ciągu nieprzerwanie kształci dorosłych, umożliwiając uzupełnienie wiedzy i uzyskanie świadectwa dojrzałości. Tylko w pierwszej dekadzie XXI w. szkołę na poziomie ponadgimnazjalnym ukończyło prawie 4300 słuchaczy. Obecnie CKU nr 1 może pochwalić się bardzo wysoką zdawalnością egzaminu maturalnego, a także bogatym zapleczem dydaktycznym i ambitnymi celami statutowymi.

2017-04-24 07:50

Inne artykuły